Zrzeczenie się

Zastrzeżenie dotyczące www.eurodeploy.nl Eurodeploy niniejszym zapewnia dostęp do www.eurodploy.nl i zaprasza do zapoznania się oraz, w razie potrzeby, do skorzystania z naszych usług. Tym samym Eurodeploy zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub usunięcia części w dowolnym momencie, bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Ograniczona odpowiedzialność Eurodeploy dokłada wszelkich starań, aby jak najczęściej aktualizować i/lub uzupełniać zawartość Witryny. Pomimo tej staranności i uwagi możliwe jest, że treść jest niekompletna i/lub błędna. Usługi oferowane w Serwisie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji lub roszczenia co do poprawności. Usługi te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia ze strony Eurodeploy. Konkretne informacje o usługach w Serwisie obarczone są oczywistymi błędami programistycznymi i literówkami. Nie możesz rościć sobie prawa do umowy z Eurodeploy na podstawie takich błędów. Eurodeploy nigdy nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do stron internetowych lub usług stron trzecich zawarte w Witrynie.

Rodzina królewska Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące tych materiałów należą do Eurodeploy. Kopiowanie, dystrybucja i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody Eurodeploy, z wyjątkiem i tylko w zakresie określonym w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa (takich jak prawo do cytowania), chyba że określono inaczej w określonych informacjach.

Inny To wyłączenie odpowiedzialności może od czasu do czasu ulec zmianie.